+ Cần tôn trọng sự khác biệt bởi chính sự khác biệt mới tạo nên sự đa dạng về văn hóa và đổi mới. Chúng ta hướng tới sự tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là tất cả như nhau vì như vậy sẽ triệt tiêu sự sáng tạo, triệt tiêu những tư tưởng đổi mới.

+ Chúng em và thầy cô có cơ hội đến gần nhau hơn; hiểu nhau hơn.

+ Hoạt động dạy học và giáo dục mới thật sự hiệu quả.